Privacyverklaring

Bedrijf: AnneDementiezorg
KvK  64132595
info@annedementiezorg.nl

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens ik van u verwerk en hoe ik uw privacy en rechten waarborg.

Ik kan 2 soorten persoonsgegevens gaan verwerken, afhankelijk van uw opdracht:

Contactgegevens: 
naam, telefoonnummer, adres, woonplaats van u als klant, of van u als cliënt en uw mantelzorger(s).

Bijzondere persoonsgegevens (persoonlijk begeleider bij dementie): 
geboortedatum, BSN, zorgverzekering, huisarts, indicatiegegevens, zorggegevens en relevante geriatrische informatie en brieven over uw gezondheid.

 • Wanneer u contact met mij opneemt, sla ik uw naam en telefoonnummer, en zo nodig NAW gegevens op. Hiermee kan ik contact met u onderhouden tijdens onze werk(begeleidings)-relatie. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 • Uw gegevens worden beveiligd en versleuteld opgeslagen. Indien gewenst kunt u mijn gegevensbeschermingsbeleid opvragen.

 • U kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die ik van u verwerk. Stuurt u mij dan een schriftelijk verzoek. 

 • Mocht u vinden dat de gegevens die ik van u heb opgeslagen, niet correct zijn, stuurt u mij dan een schriftelijk verzoek om deze aan te passen.

 • Wanneer ik u als professioneel begeleider dementie ga ondersteunen, vraag ik schriftelijk uw toestemming om uw contactgegevens en bijzondere persoonsgegevens te mogen inzien en verwerken.

 • Voor het goed uitvoeren van de begeleiding kan het nodig zijn om uw persoons- en/of medische gegevens te delen met indicerende instanties, andere zorgverleners of medici die bij u betrokken zijn. Hier wordt aan het begin van onze samenwerking schriftelijk toestemming voor gevraagd. 

 • Uw gegevens worden verwerkt op basis van de behandelovereenkomst, zoals beschreven in de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

 • Volgens de WGBO dien ik uw bijzondere en medische gegevens, na afronding van onze werkrelatie, 15 jaar te bewaren. Contactgegevens dien ik 7 jaar te bewaren. Deze gegevens sla ik op in een inactief archief. Na de bewaartermijn worden de gegevens gewist of vernietigd.

 • U mag mij vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als u dit tijdens mijn werk(begeleidings)-relatie vraagt, kan ik (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg en ondersteuning aan u bieden. Wanneer u mij vraagt om uw gegevens te wissen na afronding van onze werk(begeleidings)-relatie, dan gaat dit verzoek voor de bewaarplicht die er wettelijk is.

 • U mag ook uw toestemming intrekken waarmee ik uw gegevens mag verwerken en bespreken met betrokkenen. Wanneer u dit doet, kan ik (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg en ondersteuning aan u bieden. Wanneer onze werkrelatie eindigt, stopt ook de toestemming die u hebt gegeven.

 • U kunt schriftelijk bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk. Wanneer u bezwaar maakt, of een klacht heeft, krijgt u binnen 5 werkdagen een schriftelijk reactie en zoeken we naar een gewenste oplossing.

 • U krijgt bericht als er iets mis is gegaan met bescherming van uw persoonsgegevens. Ook meld ik dit, conform de wet, aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 • Vanuit mijn professie, én omdat u mij vertrouwen geeft als opdrachtgever, heb ik geheimhoudingplicht en mag u ervan uitgaan dat ik zorgvuldig met uw gegevens omga.