Algemene voorwaarden

AnneDementiezorg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32595. Anne Ebskamp staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.

1. Toepasbaarheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen AnneDementiezorg (verder Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de offerte staan vermeld. b) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. c) Op alle betrekkingen tussen AnneDementiezorg en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.
2. BTW. a) AnneDementiezorg is deels BTW-plichtig voor 21% en deels vrijgesteld van BTW. Over het gestelde tarief, reistijd en eventuele bijkomende kosten, wordt dus, indien wettelijk bepaald,  21% BTW gerekend. Dit wordt vooraf per offerte verduidelijkt.  b) Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft AnneDementiezorg toch het recht om BTW en eventuele andere heffingen, van overheidswege opgelegd, in rekening te brengen.
3. Offerte a) Een offerte is altijd vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor AnneDementiezorg b) De overeenkomst tussen opdrachtgever en AnneDementiezorg komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever of schriftelijk akkoord. Zie ook punt 4. c) Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.   d)  AnneDementiezorg kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Overeenkomst
a) Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen AnneDementiezorg en de opdrachtgever. b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door AnneDementiezorg laat adviseren, begeleiden en/of trainingen & coaching laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren. c) in de overeenkomst wordt minimaal vastgelegd: – naam van de opdrachtgever; – omschrijving van de door AnneDementiezorg uit te voeren werkzaamheden; – data van uitvoering van de werkzaamheden; – de betreffende tarieven, bedragen en de betalingscondities. d) de overeenkomst geldt vanaf het moment dat de offerte door opdrachtgever is geaccordeerd en door AnneDementiezorg is ontvangen.  e) In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen AnneDementiezorg en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken tijden geen enkele garantie en niet-tijdige afronding geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens opdrachtnemer. f) Alle schriftelijk vastgelegde afspraken in de onderhavige overeenkomst welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

5. Uitvoering van de overeenkomst
a) AnneDementiezorg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; het gaat steeds om een inspanningsovereenkomst, waarbij AnneDementiezorg een inspanningsverplichting heeft en géén resultaatverplichting. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.         b) De opdrachtgever en/of cliënt en/of diens naaste draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AnneDementiezorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever en/of cliënt en/of diens naaste redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AnneDementiezorg worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AnneDementiezorg zijn verstrekt, heeft AnneDementiezorg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. c) Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan  AnneDementiezorg de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 d) Indien door AnneDementiezorg, of door haar ingeschakelde derden in het kader van een opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.   Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd en vooraf vastgesteld.  e) Opdrachtgever vrijwaart AnneDementiezorg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Betalingsvoorwaarden
a) Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij AnneDementiezorg overgemaakt te zijn, tenzij anders overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.  b) Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7. Annulering
a) De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren door dit schriftelijk door te geven aan AnneDementiezorg. In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de in de betreffende overeenkomst genoemde bedragen in rekening gebracht: Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 100% van het totale bedrag.  Annulering c.q. uitstel van de 15e tot en met de 30e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 50% van het totale bedrag.    Annuleringen c.q. uitstel van 31 dagen of langer voor de aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: kosteloos annuleren. b) Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering AnneDementiezorg is ontvangen geldt als annuleringsdatum.  c) In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de begeleiding deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de begeleiding deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
8. Aanpassing van de tarieven Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 januari aangepast, tenzij anders overeengekomen in de onderhavige overeenkomst.
9. Eigendom Alle materialen t.b.v. de begeleiding zijn eigendom van AnneDementiezorg mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van AnneDementiezorg niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

10. Geheimhouding
a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen AnneDementiezorg en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld door beide partijen.  b) Conform de gedragsregels rapporteert AnneDementiezorg niet over individuele prestaties van deelnemers in trainingen. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van een training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.  c) Bij aanvang van de professionele begeleiding bij dementie tekent de cliënt of 1e contactpersoon een toestemmingsformulier waarin wordt vastgelegd met welke informele of professionele partijen AnneDementiezorg contacten mag onderhouden ten behoeve van het voeren van een goede begeleiding voor de cliënt en diens naasten.

11. Vervanging
 AnneDementiezorg zal in overleg met opdrachtgever bepalen of AnneDementiezorg een gelijkwaardige professionele begeleider dementie zal trachten in te zetten of dat nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding

12. Afsluiting van de opdrachten
a) Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.   b) Bij langlopende trajecten bestaat er een opzegtermijn van 1 maand, zowel voor opdrachtgever als voor  AnneDementiezorg.

13. Aansprakelijkheid
a) AnneDementiezorg is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door AnneDementiezorg van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.   b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat AnneDementiezorg voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen.    c) Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.  d) Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.    e) AnneDementiezorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen tijdens een begeleidings-afspraak op de locatie, die door opdrachtgever is gekozen.

14. Klachtenregeling
Mocht u als opdrachtgever, client  of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

15. Bescherming persoonsgegevens
a) Zoals wettelijk bepaald in de wet AVG, heeft AnneDementiezorg een gegevensbeschermingsbeleid en verwerkingsregister. Deze is op te vragen door een mail te sturen naar info@annedementiezorg.nl b) De privacy van de opdrachtgever, client en/of naasten wordt gewaarborgd via de privacy verklaring.  Zie ‘privacyverklaring’ op de website. c) Bij start van professionele begeleiding bij dementie bij particuliere cliënten, wordt om schriftelijke toestemming gevraagd voor het verwerken van contactgegevens en bijzondere persoonsgegevens.